چای کله مورچه ای ساده 700 گرمی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0431-01
pt-tk0431-01pt-tk0431-02

کد محصول : pt-tk0431 چای کله مورچه ای ساده 700 گرمی پاکتی tearink

5 5 2 Product
Tearink
96,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 700±20
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

 

چای کله مورچه ای ساده

ﮐﺸﻮر ﮐﻨﯿﺎ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺳﯿﺎه در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ  و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺴﻞ دوم  ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﭼﺎی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭼﺎی ﮐﻨﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﺗﻬﯿﻪ آن از ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب دﺳﺘﭽﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺎی را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ دارد و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﻃﻌﻤﯽ اﺳﺖ.

 

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط