چای کله مورچه ای هل 700 گرمی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0432-01
pt-tk0432-01pt-tk0432-02

کد محصول : pt-tk0432 چای کله مورچه ای هل 700 گرمی پاکتی tearink

5 5 2 Product
Tearink
96,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 700±20
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

چای کله مورچه ای هل

ﭼﺎی ﮐﻠﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﻠﯿﺎم ﻣﮏ ﮐﺮچ در ﺗﺎ1330 اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻨﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد. ﺑﺮﯾﺪن، ﮔﺴﺴﺘﻦ،ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮدن روﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزی ﭼﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮگ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﺘﮏ ﻫﺎی دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺗﯿﺰ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ، ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر، ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﭼﺎی ﺑﺮﯾﺪه، ﺧﺮد ، ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ذرات داﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط