چای بهاره قلم 1 کیلویی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0434-01
pt-tk0434-01pt-tk0434-02

کد محصول : pt-tk0434 چای بهاره قلم 1 کیلویی پاکتی tearink

5 5 2 Product
Tearink
80,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 1000±10
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

چای بهاره قلم

ﭼﺎی ﺑﻬﺎره ﻗﻠﻢ IRANIAN Black TEA اﯾﻦ ﭼﺎی از ﺑﺮگ ﻫﺎی درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﺗﻪ ﭼﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ، ﻃﻌﻢ و رﻧﮕﯽ ﺧﺎص، ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭼﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﻤﺎور دم آوری ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺎره ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯿﻔﯿﺖ و راﯾﺤﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط