چای دارجلینگ 700 گرمی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0436-01
pt-tk0436-01pt-tk0436-02

کد محصول : pt-tk0436 چای دارجلینگ 700 گرمی پاکتی tearink

5 5 2 Product
Tearink
176,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 700±20
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

ﭼﺎی دارﺟﻠﯿﻨﮓ

 ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ دارﺟﻠﯿﻨﮓ ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ دﺳﺘﭽﯿﻨﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت دارﺟﻠﯿﻨﮓ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﺎی از ﮐﻤﯿﺎب ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺎی ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻋﻄﺮ ﻗﻮی ﺳﻠﯿﻘﻪ ی ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط