چای شکسته سیلان سیاه 700 گرمی پاکتی tearink
42 968 968

42 968 968 خدمــات مشتــریـان

pt-tk0438-01
pt-tk0438-01pt-tk0438-02

کد محصول : pt-tk0438 چای شکسته سیلان سیاه 700 گرمی پاکتی tearink

5 5 2 Product
Tearink
117,000 تومان
  • بسته بندی پاکتی
  • وزن 700±20
  • توضیحات
  • روش استفاده
  • نظر کاربران

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﭼﺎی ﺗﯿﺮﯾﻨﮏ را در ﻗﻮری ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آب در ﺣﺎل 

ﺟﻮش را ﺑﻪ ﭼﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و بعد از مدت 5 دقیقه میتوانید چای را نوش جان

کنید.

چای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﯿﻼن ﺳﯿﺎه

 وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﺎی ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﯽ ﻣﺜﺎل رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺧﺎص دﺳﺘﭽﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﻫﺮ ﺑﺮگ ﭼﺎی ﺳﯿﻼن ﺑﺎ دﺳﺖ، در ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ، روش ﺑﺮداﺷﺖ را از ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺎی ﺳﯿﻼن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﺧﻮش آن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﺪه و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ

 

Tab 4 content
نظرات کاربران
تاکنون نظری درباره این کالا ثبت نشده است. (اولین نفری باشید که درباره این کالا نظر می‌دهید)
امتیاز:

نظر خود درباره این کالا را بنویسید

نام کاربری:
ایمیل:
  • از همین برند
  • از همین دسته
  • محصولات مرتبط